W archiwum karmelitów na Piasku zakończył się tegoroczny projekt zakładający zabezpieczenie rękopisów archiwalnych w opakowania z bezkwasowej tektury.

Część rękopisów posiada ozdobne historyczne oprawy z ukuciami, które niszczyły sąsiednie obiekty. Inne o niewielkiej objętości, lub mające uszkodzone oprawy (grzbiety, oderwane okładki) narażone były na odkształcanie. Niektóre z ksiąg przez niefortunne usytuowanie na półce deformowały się. Dodatkowo korzystanie z archiwaliów powodowało drobne uszkodzenia w okładkach ksiąg sąsiadujących. Przed przystąpieniem do prac większość rękopisów od ponad 30 lat obleczona była w szary papier, który obecnie uległ zniszczeniu. To wszystko skłoniło do podjęcia decyzji dodatkowej ochrony zbioru.

Umieszczenie całości zbioru w pudła archiwalne zabezpieczyło je przed dalszą destrukcją. Część z nich oczekiwać będzie w ten sposób na konserwację. W projekcie przewidziano zabezpieczyć wszystkie rękopisy archiwalne objęte katalogiem drukowanym. W projekcie nie uwzględniono dokumentów pergaminowych i papierowych (poddanych już konserwacji) oraz akt luźnych oraz map, dla których przewidziano inne zabezpieczenia. Efektem prac jest zabezpieczenie 687 jednostek w jednolite opakowania ochronne.

Ważną korzyścią z umieszczenia archiwaliów w specjalistycznych pudłach jest zabezpieczenie ich w sytuacji przenoszenia archiwum, transportu czy ewakuacji.

Zadania jakie przewidziano w czasie realizacji tego projektu podzielono na kilka etapów:
    1. Wymierzenie każdego rękopisu osobno dla stworzenia dla niego dedykowanego pudła.
    2. Ekspertyza konserwatora. W czasie pomiarów i oczyszczenia konserwator dokonał szczegółowej oceny stanu zachowania zasobu. Zostały wybrane jednostki, które będą wymagały w przyszłości pełnej profesjonalnej konserwacji lub konserwacji zachowawczej. Ustalone zostały i sprecyzowane potrzeby naszej kolekcji, zaplanowane prace oraz wypracowana decyzja konserwatorska.
    3. Oczyszczanie zbioru. Każdy rękopis archiwalny przed umieszczeniem w opakowaniu ochronnym został oczyszczony z kurzu oraz innych zabrudzeń. Wykonanie tego zadania wymagało zakupu odpowiednich narzędzi i materiałów, np. dedykowanego do tych prac odkurzacza czy materiałów wskazanych przez konserwatora.
    4. Na koniec rękopisy umieszczone w pudłach zostały opisane i przeniesione do magazynu.
Zadanie pn. „Zabezpieczenie jednostek archiwalnych Archiwum Karmelitów w Krakowie na Piasku opakowaniami ochronnym” dofinansowano ze środków Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Wartość dofinansowania: 42 230,00 zł.

Prace przygotowawcze

Opinia konserwatorska

Oczyszczanie rękopisów

Opakowania ochronne

Rękopisy archiwalne w opakowaniach na półkach archiwum